مقاطع تحصیلی

کاردانی

به دوره‌ای از آموزش عالی گفته می‌شود که پیش‌نیاز آن، دیپلم متوسطه یا مدرک پیش‌دانشگاهی است. به کسی که این دوره را با موفقیت به پایان برساند، مدرک کاردانی اعطا می‌شود. ومعادل انگلیسی ان Associate degree میباشد. تعداد واحدهای درسی دوره کاردانی بر حسب رشته، حداقل ۷۲ و حداکثر ۹۵ واحد و طول دوره دو الی سه سال است. بر اساس مقررات آموزشی، سقف مجاز تحصیل این دوره سه سال و نیم تعیین شده‌است. دوره های کاردانی این موسسه به صورت نیمه متمرکز و به صورت 2 روز در هفته برگزار می شود.
دانشجویان می توانند پس از اتمام این دوره به تحصیل در مقطع بالاتر کارشناسی ناپیوسته بپردازند

رشته های مقطع کاردانی

 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • حقوق وامور مالی مالیاتی

همین حالا اقدام کنید

برای کسب اطلاعات و بهره مندی از آخرین مزایا و اطلاعات ثبت نام همین حالا اقدام کنید .

کارشناسی ناپیوسته

دوره‌ای است که پیش‌نیاز آن، مدرک کاردانی در رشته یا رشته‌های دانشگاهی است. تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته، بین ۶۵ تا ۷۰ واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به‌طور معمول دو سال و حداکثر سه سال است.
برای آغاز به تحصیل در این دوره، دانشجویان پس از اخذ مدرک دورهٔ کاردانی، در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می‌کنند.
دوره های کارشناسی ناپیوسته این موسسه به صورت نیمه متمرکز و به صورت 2 روز در هفته برگزار می شود.

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری
 • حقوق قضایی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه

کارشناسی پیوسته

کارشـناسـی پیوسـته ، همانطور که از اسمش مشخص است به صورت پیوسته برگزار می شود و طول دوره تحصیل 4 ساله دارد. بیشتر رشته هاي بدون کنکور دان شـگاه هاي سـرا سـري و آزاد در دوره کار شـنا سـی پیو سـته ارائه می شـوند. شـما با ورود به این مقطع طی 4 سـال تحصـیل مدرك لیسانس دریافت می کنید و مدت زمان مجاز تحصیل شما نیز 8 نیمسال تحصیلی است. داوطلبان براي ثبت نام در این مقطع باید داراي یکی از مدارك زیر باشند :
داوطلبان که یکی از مدارك تحصـیلی ذیل را داشـته باشـند، می توانند از طریق کنکور سـرا سـري یا ثبت نام دانشـگاه هاي بدون کنکور، وارد مقطع کارشناسی پیوسته شوند.
دوره های کارشناسی پیوسته این موسسه به صورت نیمه متمرکز و به صورت 2 روز در هفته برگزار می شود.

 1. مدرك دیپلم نظام جدید رشته هاي فنی حرفه اي و کاردانش
 2. مدرك دیپلم نظام قدیم متوسطه نظري + مدرك پیش دانشگاهی
 3. مدرك دیپلم 4 ساله نظام قدیم
 4. مدرك کاردانی

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

 • حسابداری
 • حقوق
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • اقتصاد
 • علوم سیاسی

همین حالا اقدام کنید

برای کسب اطلاعات و بهره مندی از آخرین مزایا و اطلاعات ثبت نام همین حالا اقدام کنید .

کارشناسی ارشد

کارشـناسـی ارشـد (فوق لیسـانس) دوره هایي از آموزش عالی است که پیشنیاز ورود به آن، داشـتن مدرك کارشـناسـی اسـت. گذراندن دوره کارشناسی ارشد، برحسب رشته به دو طریق ناپیوسته و پیوسته امکانپذیر است.
دوره های کارشناسی ارشد این موسسه به صورت متمرکز و به صورت 1 روز در هفته برگزار می شود.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت تحقیق در عملیات
 • مدیریت دولتی
 • علوم سیاسی
 • علوم سیاسی
 • حقوق تجاری اقتصادی بین المللی